Vítajte na stránke www.lekis.sk | Dnes je 21. 04. 2018

www.lekis.sk


INFORMÁCIE OD VŠZP

Odbornosti lekárov:
platné od: 1.10.2007

Kód Názov Typlek Preskripcia
001 vnútorné lekárstvo 001 INT
2 infektológia 001 INF
3 pneumológia a ftizeológia 001 TRN
4 neurológia 001 NEU
5 psychiatria 001 PSY
6 pracovné lekárstvo
7 pediatria 001 PED
8 všeobecná starostlivosť o deti a dorast 001 PED
9 gynekológia a pôrodníctvo 001 GYN
10 chirurgia 001 CHI
11 ortopédia 001 ORT
12 urológia 001 URO
13 úrazová chirurgia 001 UCH
14 otorinolaryngológia 001 ORL
15 oftalmológia 001 OPH
16 stomatológia 001 STO
17 pediatrická gynekológia
18 dermatovenerológia 001 DER
19 klinická onkológia 001 ONK
20 všeobecné lekárstvo
23 rádiologia 001 RAT
24 klinická biochémia
25 anestéziológia a intenzívna medicína 001 ANS
26 telovýchovné lekárstvo
27 fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitác 001 RHB
28 súdne lekarstvo
29 anestéziológia a intenzívna medicína
31 hematológia a transfuziológia 001 HEM
32 urgentná medicína
34 klinická mikrobiológia
37 neurochirurgia
38 plastická chirurgia 001 PCH
39 ortopedická protetika 001 OPR
40 klinická imunológia a alergológia 001 ALG
43 radiačná onkológia 001 ONK
44 foniatria 001 FON
45 reumatológia 001 REU
46 algeziológia 001 AGG
47 nukleárna medicína
48 gastroenterológia 001 GIT
49 kardiológia 001 KAR
50 diabetológia, poruchy látkovej premeny a výži 001 DIA
51 neonetológia
52 hygiena detí a mládeže
53 čelustná ortopédia 001 STO
56 angiológia 001 ANG
57 hygiena životného prostredia
58 hygiena výživy
59 epidemiológia
60 geriatria 001 GER
61 medicínska informatika a bioštatistika
62 lekárska genetika
63 nefrológia 001 NEF
64 endokrinológia 001 END
65 klinická farmakológia 001 ENP
67 gynekologická sexuológia 001 SEX
68 cievna chirurgia 001 CCH
69 kardiochirurgia
70 maxilofaciálna chirurgia 001 STO
73 madicína drogových závisslostí
74 gerontopsychiatria
76 letecké lekárstvo
88 lekár bez špecializácie
99 lekár predpisujúci lieky pre seba a osoby blí
100 posudkové lekárstvo
102 ochrana zdravia pred ionizujúcim žiarením
104 pediatrická neurológia
105 detská psychiatria
106 hrudníková chirurgia
107 detská chirurgia
108 pediatrická ortopédia
109 pediatrická urológia
114 pediatrická otorinolaryngológia
115 detské zubné lekárstvo 001 STO
130 materno-fatálna medicína
131 výchova k zdraviu
140 pediatrická imunológia a alergológia
145 pediatrická reumatológia
153 pediatrická endokrinológia 001 ENP
154 pediatrická gastroenterológia, hepatológia a
155 pediatrická kardiológia
156 pediatrická pneumológia a ftizeológia
163 pediatrická nefrológia
216 hepatológia 001 HEP
222 gastroenterologická chirurgia
223 neuropsychiatria
225 laboratórna medicína
226 tropická medicína
227 verejné zdravotníctvo (hygiena aepidemiológia
229 onkológia v gynekológii
247 ultrazvuk v gynekológii a pôrodníctve
271 mamológia
289 reprodukčná medicína
299 akupunktúra
302 andrológia (sexuológia v urológii) 001 SEX
306 klinické pracovné lekarstvo a klinická toxiko
312 gynekologická urológia
319 onkológia v chirurgii
322 onkológia v urológii
323 pediatrická anesteziológia
329 pediatrická hematológia a onkológia 001 ONK
331 pediatrická infektológia
332 pediatrická intenzívna medicína
334 pliatívna medicína
336 pediatrická oftalmológia
341 pediatrická urgentná medicína
353 zdravotnicka ekológia
356 revízne lekárstvo 003 RL
361 revízne zubné lekárstvo
366 preventívne pracovné lekárstvo a toxikológia
367 psychiatrická sexuológia 001 SEX
371 revízne lekárenstvo
377 služby zdravia pri práci
Všetky práva vyhradené | Lekis | kontakt: info@lekis.sk | Created by © 2005 WebCreative